Dª Maite Masià Ayala Directora adjunta de la Oficina Antifraude de Cataluña

Maite Masià Ayala

Maite Masià, Directora adjuntaNacida en Amposta, Tarragona, en 1969. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Barcelona. El 1 de marzo del 2011 fue nombrada Directora del Instituto Catalán de Energía (ICAEN), del Departamento de Empresa y Ocupación de la Generalitat de Cataluña, donde impulsó programas de planificación energética, ahorro, eficiencia energética y promoción de energías renovables, función que ha desempeñado hasta el 2 de diciembre de 2014.
Desde la creación de la Oficina Antifraude de Cataluña hasta marzo de 2011 ocupó el cargo de Responsable del Área de Universidades y Empresas Públicas, Fundaciones y Consorcios.
El año 2000 fue nombrada Secretaria General de una organización estatal que agrupa la totalidad de las empresas de valorización energética de purines en plantas de cogeneración (Asociación de Empresas por el Desimpacto Ambiental de los Purines, ADAP). Durante aquellos años también ejerció como Asesora Jurídica en el ámbito de la energía eléctrica.
Su trayectoria profesional se inició durante los años 90 en el Departamento de Bienestar Social y Familia de la Generalitat, donde trabajó como especialista en temas patrimoniales y como coordinadora del INCAVOL, entre otras responsabilidades.
Sra.   Maite Masià Ayala

Càrrec

Directora (e.f.)

Adreça
Carrer de Ribes, 3
Població
08013  Barcelona
Telèfon
93 554 55 55
Horari de registre
de dilluns a dijous, de 9 a 18 h. - ininterrompudament, i divendres no festius, de 9 a 14 h.

Horari reduït (de l'1 de juny al 30 de setembre i del 15 de desembre al 10 de gener):
de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Horari d'atenció

de dilluns a dijous, de 9 a 14 i 16 a 18 h. i divendres no festius, de 9 a 14 h.

Horari reduït (de l'1 de juny al 30 de setembre i del 15 de desembre al 10 de gener):
de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Funcions

L'Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) és una entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar, que s'adscriu al Parlament de Catalunya. L'Oficina actua amb independència de les administracions públiques en l'exercici de les seves funcions.

La finalitat de l'Oficina Antifrau és prevenir i investigar possibles casos concrets d'ús o destinació il·legals de fons públics o qualsevol altre aprofitament irregular derivat de conductes que comportin conflicte d'interessos o l'ús en benefici privat d'informacions derivades de les funcions pròpies del personal al servei del sector públic.

Són també finalitats de l'OAC assessorar i fer recomanacions per a adoptar mesures contra la corrupció, les pràctiques fraudulentes i les conductes que atemptin contra la integritat i la transparència en l'exercici de les funcions públiques, tot cooperant amb les autoritats competents i col·laborant en la formació en aquest àmbit del personal al servei del sector públic, i també impulsar totes les mesures que siguin pertinents per a assolir la transparència en la gestió del sector públic.

L'àmbit d'actuació de l'Oficina Antifrau de Catalunya és el sector públic de Catalunya, integrat per l'Administració de la Generalitat, els ens locals i les universitats públiques, inclosos en tots els casos llurs organismes, les entitats vinculades i les empreses públiques que en depenen. L'OAC, amb relació als ens locals i a les universitats públiques, actua respectant els principis d'autonomia local i universitària garantits per la Constitució i l'Estatut d'autonomia de Catalunya.

En termes generals, a l'Oficina Antifrau de Catalunya li corresponen les següents funcions:
  • Investigar possibles casos d'us fraudulent de fons públics així com conductes contràries a la probitat en l'actuació de l'Administració. 
  • Prevenir i alertar de les conductes del personal de l'Administració i alts càrrecs que tinguin o puguin tenir com a resultat la destinació o l'ús irregular de fons públics o qualsevol altre aprofitament il·lícit, comportin conflicte d'interessos o consisteixin en l'ús particular d'informacions que aquells tinguin per raó de les seves funcions i l'abús en l'exercici d'aquestes. 
  • Cooperar amb l'autoritat competent per esclarir les infraccions administratives. 
  • Col·laborar en la formació, inicial i continuada, del personal en matèria de lluita contra el frau, la corrupció i qualsevol activitat il·legal o contrària als interessos generals o a la deguda gestió dels fons públics. 
  • Assessorar i formular propostes i recomanacions als òrgans de l'Administració, al Govern de la Generalitat o al Parlament en l'àmbit de la lluita contra el frau, la corrupció i qualsevol activitat relacionada. 
Les administracions públiques estan obligades a auxiliar de manera preferent i urgent l'Oficina Antifrau de Catalunya en les investigacions i inspeccions que dugui a terme. Aquest deure de col·laboració s'estén també a aquells particulars, persones físiques o jurídiques, administracions públiques i entitats incloses en l'àmbit d'actuació de l'Oficina Antifrau. 

L'Oficina cooperarà amb la Intervenció i d'altres òrgans i institucions catalanes, especialment les de control de l'actuació de l'administració, mitjançant l'intercanvi d'informació i experiències i la coordinació de llurs funcions.

Normativa


Funciones

  • Sustituye al director en caso de ausencia o incapacitación temporal.
  • Asume las funciones que de acuerdo con la ley le delegue el director.
  • Asume interinamente las funciones del director de la Oficina Antifraude en caso de cese, excepto cuando extingue el mandato al expirar el plazo.

Elección de la directora adjunta

El Director de la Oficina Antifraude de Cataluña, con la conformidad previa de la comisión parlamentaria correspondiente, puede designar a una persona de capacidad y competencia técnicas probadas para ocupar el cargo de Directora Adjunta, a quién son aplicables las condiciones de elegibilidad y las incompatibilidades correspondientes al director.
Check out the Segurpricat mobile app I just used!

Comentarios